O projekcie

 

Od 1 lipca 2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje projekt pn. “Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym, rodzinnym z 25 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu staszowskiego poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej tj. Świetlicy Terapeutycznej, współpracującej z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną od 01.07.2020 r. do 30.04.2023 r.

Działania realizowane w projekcie przyczynią się do rozwiązania problemów rodzin w ich środowisku i w oparciu o ich własne potrzeby.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 134 973,61 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi: 1 049 850,59 zł, w tym:

  1. ze środków europejskich w kwocie: 964 727,57 zł
  2. dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 85 123,02 zł

Wkład własny pokryty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu “Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” w kwocie: 85 123,02 zł.

 

Skip to content